Skip to main content

Dr n.med. Marek Marciniak

Przebieg pracy zawodowej

Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskałem 7.09.1982r.

Od 1.10.1982r. rozpocząłem pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,  na początku na stanowisku asystenta stażysty. Od 1.10.1983r. do 28.02.1986r. kontynuowałem pracę na stanowisku asystenta , od marca 1986r. do października 1991r. na stanowisku starszego asystenta. Dnia 1 listopada 1991r. zostałem przemianowany na stanowisko adiunkta. Od lutego 2010 r. do sierpnia 2022 r. pracowałem w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na stanowisku starszego wykładowcy.W roku akademickiego 1996/1997 pełniłem funkcję adiunkta d/s dydaktyki. 1 grudnia 1996 r. otrzymałem stanowisko zastępcy ordynatora .Od 1 lutego 1998 r. do 30 września 1999 r. pełniłem obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W tym czasie byłem członkiem Klubu Torakochirurgów Polskich. W latach 1999-2012 r. byłem zastępcą Kierownika Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii. Dnia 25.09.2012 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powołał mnie do pełnienia obowiązków Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej na okres od dnia 1.10.2012 r. do dnia 30.09.2013 r.

Od listopada 1983 r. do sierpnia 2022 r. pracowałem w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc na oddziale chirurgii klatki piersiowej. Od 2000 do 2008 r. byłem vice-prezesem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii (WOT).

Od 1.02.2013 r. do 1.10.2020 r. byłem Ordynatorem Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii.

Od 2015 r. do 2022 r. byłem członkiem Zarządu Klubu Torakochirurgów Polskich.

Od listopada 2014 r. do grudnia 2022 r. byłem Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej dla województwa dolnośląskiego.

W latach 1991-1995 byłem konsultantem ośrodków pulmonologicznych w Głuchołazach i Gorzowie Wielkopolskim. Od 1998 r. byłem konsultantem ds. torakochirurgii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc „Wysoka Łąka” w Kowarach. Od stycznia 2003 r. jestem konsultantem, w zakresie torakochirurgii, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie, od marca 2005 r. do grudnia 2020 r. byłem konsultantem chirurgicznym Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku Kostnego, a od 1 czerwca 2009 r. do grudnia 2022 r. byłem konsultantem torakochirurgicznym SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, od 2011 r. zwanym, po połączeniu ze Szpitalem w Kowarach, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Dnia 6.11.1985 r. uzyskałem I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. 5.12.1989 r. po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskałem II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii klatki piersiowej.

Po przeprowadzeniu publicznej obrony dysertacji doktorskiej na temat : „Przetoka oskrzelowo-opłucnowa , przyczyny powstawania i ocena skuteczności różnych sposobów leczenia” i złożeniu przepisanych egzaminów dnia 31.05.1989 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie chirurgii. Wyniki mojej pracy doktorskiej zaprezentowałem na międzynarodowych kongresach chirurgicznych : 20 Zjeździe Naukowym Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń (Bonn,1991r.), 2 Europejskim Kongresie Chirurgicznym – „Eurochirurgia” 92 (Bruksela,1992r.), XXVIII Światowym Kongresie Międzynarodowej Szkoły Chirurgów (Kair,1992 r.).

Jestem członkiem powstałego w 2001 r. Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego, który kontynuuje tradycje Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej,Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne i fakultatywne z zakresu torakochirurgii ze studentami V i VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2013-2014 prowadziłem zajęcia ze studentami III roku Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Mój dorobek naukowy obejmuje 192prace opublikowane w krajowym i zagranicznym piśmiennictwie. 9 publikacji ukazało się w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Łączna ilość IF (Impact Factor ) za pełne prace to 11,55. Łączna suma punktów ministerialnych za 72 publikacje to 388,5 pkt. KBN. Odnotowałem 16 cytowań 9 swoich prac. 13 w polskim piśmiennictwie i 3 w zagranicznym. Jestem autorem lub współautorem 13 rozdziałów w 5 książkach. Książka „Chirurgia” tom 1-2 pod redakcją prof. W.Noszczyka uzyskała nagrodę główną w konkursie na najlepszą książkę akademicką Atena’ 2006. Jestem współredaktorem książki „Rak płuca” wydanej w 2010r.

Uczestniczyłem w 214 zjazdach, konferencjach naukowo-szkoleniowych, sympozjach oraz kursach doskonalących (144 krajowych i 70 zagranicznych), podczas których zostało zaprezentowanych 229 referatów mojego autorstwa lub współautorstwa. Najważniejsze z nich to

 • II Światowy Tydzień Postępów w Chirurgii i Onkologii ( Mediolan 1990 r. )
 • 20 Zjazd Naukowy Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń ( Bonn 1991 r. )
 • 2 Europejski Kongres Chirurgiczny „Eurochirurgia 92” ( Bruksela 1992 r. )
 • XXVIII Światowy Kongres Międzynarodowej Szkoły Chirurgów ( Kair 1992 r. )
 • XVII Światowy Kongres Chorób Klatki Piersiowej ( Amsterdam 1993 r. )
 • 46 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO (Chicago 2010r.)
 • Zjazdy Naukowe Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej ( Kordowa,Londyn,Barcelona,Valladolid,Bolonia,Sztokholm,Lipsk,Marsylia,Ateny,

Kraków, Birmingham,Kopenhaga,Lizbona,Neapol,Lublijana 1996 r. , 2004- 2018 r. )

 • 94 Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej (AATS)

( Toronto 2014 r. )

 • Konferencja Klubu Torakochirurgów Polskich i Klubu Torakochirurgów Nowego Jorku

( Nowy Jork 2014 r. )

 • 3 i 4 Międzynarodowy Zjazd Chirurgii Klatki Piersiowej i Zjazd Południowoamerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej ( AIACT )

( Barcelona 2015 , 2018 r. )

 • Międzynarodowy Zjazd Chirurgii Klatki Piersiowej ( Astana 2017 r. )

Kierowałem (5) lub wchodziłem w skład zespołów (19) realizujących projekty badawcze w ramach prac własnych uczelni finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (18) lub realizowanych w ramach działalności statutowej (5) Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej AM we Wrocławiu oraz 1 projekt finansowany bezpośrednio przez KBN. Realizowałem 2 centralne programy badawczo-rozwojowe (CPBR) : nr 11.9 („metody pośredniego wyznaczania całkowitej pojemności płuc TLC i objętości zalegającej RV”) i nr 11.4 – 48 („rak płuca”) oraz program resortowy MZ-XV („zwalczanie skutków urazowości”). Łącznie realizowałem 31 projektów badawczych.

W maju 1986r. przebywałem na stażu naukowym w klinikach chirurgicznych Akademii Medycznej „Carl Gustav Carus” w Dreźnie oraz w Centrum Chirurgii Klatki Piersiowej i Chorób Płuc w Coswig (Niemcy). W maju 1987r. uczestniczyłem w kursie doskonalącym zorganizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz Instytut Gruźlicy w Warszawie ma temat : „Postępy w zakresie leczenia obrażeń klatki piersiowej oraz ropniaków opłucnej”. W listopadzie 1988r. zapoznałem się z osiągnięciami i organizacją pracy w kierowanej przez prof.H.Neefa Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Halle – Wittenberg .

20.05.1989r. uczestniczyłem w VII Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Neapolu na temat „Patologia chorób płuc”. 16.11.1991r. uczestniczyłem w Kilonii w sympozjum okrągłego stołu na temat : „Śledziona a układ odpornościowy” prezentując wykład pt.”Kliniczna ocena wpływu adiuwantowej terapii hydrolizatem śledzionowym na przebieg pooperacyjny pacjentów z rakiem płuca”. Brałem udział w I Wspólnym Zjeździe Naukowym Niemieckiego,Austriackiego i Szwajcarskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej,Serca i Naczyń, który odbył się w lutym 1992r., w Bonn . W marcu 1993r. ukończyłem w Lublinie I Kurs Wideotorakoskopii i Szwu Mechanicznego Sekcji Wiscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich. W dniach 18-20.11.1993r. Uczestniczyłem w Heidelbergu w 2 Zjeździe Naukowym Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej, na którym stałem się jednym z założycieli Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej. W dniach 25-26.11.1994r. uczestniczyłem w 3 Zjeździe Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej, który odbył się w Monachium. W ramach otrzymanego przez komisję stypendialną Fundacji „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” stypendium zagranicznego na rok 1995 odbyłem w okresie wrzesień-październik 1995r. staż naukowo-szkoleniowy w Klinice Torakochirurgicznej w Heidelbergu ( Niemcy ) kierowanej przez międzynarodowej sławy chirurga prof. I.Vogt-Moykopfa. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego XXVI Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, który z okazji 45. lecia Sekcji odbył się w dniach 11-13 września 1996 r. we Wrocławiu. Przewodniczyłem jednej z sesji naukowych tego zjazdu. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego 5 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Klatki Piersiowej , który odbył się we wrześniu 1997 roku we Wrocławiu. Wchodziłem w skład komitetu organizacyjnego 8 Międzynarodowego Kongresu Chirurgii Klatki Piersiowej , który miał miejsce we Wrocławiu w maju 2000 r. W grudniu 1998 r. ukończyłem kurs doskonalący z zakresu kriochirurgii. W listopadzie 1999 r. odbyłem miesięczny staż naukowo-szkoleniowy w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w Hanowerze ( Klinikum Hannover/Heidehaus ) . W maju 2002 r. uczestniczyłem w 9 Międzynarodowym Kongresie Niemieckich Chirurgów Klatki Piersiowej ( Coswig/Radebeul ). W dniach 19-26.04.2001r. (Alanya-Turcja) oraz 10-17.10.2002 r. (Kreta-Grecja) brałem udział w II i IV Konferencji Pediatrów i Lekarzy Medycyny Rodzinnej. Brałem udział w kursie doskonalącym „VATS MASTERCLASS” zorganizowanym przez holding TYCO HEALTHCARE w kwietniu 2007 r. w Elancourt (Francja). W latach 2001-2007 brałem czynny udział w 6 kolejnych międzynarodowych konferencjach torakochirurgicznych polsko/ukraińskich „Wrocław – Lwów”. W marcu 2011 r. uczestniczyłem w Szkole Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej ( Antalya-Turcja ). W czerwcu 2012 r. ( Cardiff-Walia ) brałem udział w kursie „VATS Lobectomy Masterclass”, z udziałem światowej sławy torakochirurga amerykańskiego Dr Roberta McKenna, zorganizowanym przez Uniwersytet w Cardiff. Byłem członkiem komitetu organizacyjnego I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny i Chirurgii Ambulatoryjnej i IV Zjazdu Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych, który odbył się we Wrocławiu w dniach 8-9 listopada 2002 r. W listopadzie 2004 r. współorganizowałem międzynarodowe sympozjum dla uczczenia 100 rocznicy wykonania we Wrocławiu pierwszego, uwieńczonego sukcesem, otwarcia klatki piersiowej. Byłem wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego III Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, który odbył się we Wrocławiu w dniach 18-20 maja 2006 r. W październiku 2009 r. byłem Kierownikiem Administracyjnym kursu z listy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) „Rak płuca i inne nowotwory klatki piersiowej”. W 2014 r. odbyłem szkolenie w zakresie VATS lobektomii „VATS Lobectomy Clinical Immersion”w Kopenhadze. W 2017 r. uczestniczyłem w szkoleniach z zakresu chirurgii małoinwazyjnej : 1. „International VATS training course” organizowanym na Uniwersytecie Tongji Shanghai 2. „Minimally invasive thoracic surgery course – uniportal program” na Uniwersytecie w La Coruna. W 2017 i 2018 r. uczestniczyłem w 2 i 3 międzynarodowym szkoleniu w zakresie postępów w diagnostyce i leczeniu raka płuca : „EMEA Lung cancer management summit” (Lizbona, Strasburg ). W 2019 r. odbyłem wraz z przedstawicielami zespołu Wrocławskiego Ośrodka Torakochirurgii i Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Bristolu w ramach projektu ERAS ( Enhanced Recovery After Surgery ). Projekt dotyczył usprawnienia opieki okołooperacyjnej nad pacjentami leczonymi chirurgicznie z powodu raka płuca.

Brałem czynny udział w 6 posiedzeniach naukowo-szkoleniowych Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 10 posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego Oddział Wrocław i 5 Oddział Opole, 5 konferencjach szkoleniowych „Dni Pulmonologiczne” w Jeleniej Górze. Wygłosiłem 2 wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, 7 wykładów na kursach specjalizacyjnych z listy CMKP, 12 na kursach szkoleniowych organizowanych przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego AM we Wrocławiu i Dolnośląską Izbę Lekarską.

W 1984r. otrzymałem nagrodę indywidualną Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu ” Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej „, w 1992r. nagrodę indywidualną II stopnia „Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej”, zaś w 2007 r. nagrodę zespołową „ Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy dydaktyczno-organizacyjnej. W 2010 r. otrzymałem z rąk Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc dyplom uznania za aktywność chirurgiczną i osiągnięte z tego tytułu przez Centrum przychody finansowe w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2010 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał mi srebrny medal za długoletnią służbę.

W latach 1993-1996 i 1998-1999 byłem członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im.Piastów Śląskich we Wrocławiu. W roku akademickim 1996/1997 wchodziłem w skład 3 Komisji Dziekańskich do obsady stanowisk kierowników Katedr i Klinik AM. W roku akademickim 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 uczestniczyłem w pracach Rektorskiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej oraz zespołów ds.: opracowania koncepcji funkcjonowania rehabilitacji i pracowni diagnostyki endoskopowej w Nowej Akademii Medycznej (NAM) oraz promocji obchodów 100-nej rocznicy śmierci J.Mikulicza-Radeckiego i 60-tej rocznicy polskiego ośrodka akademickiego we Wrocławiu. W ramach rekrutacji na Studia Doktoranckie w Akademii Medycznej we Wrocławiu na rok akademicki 2006/2007 jako pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego uczestniczyłem w pracach komisji egzaminacyjnej z przedmiotu : chirurgia klatki piersiowej.

Byłem kierownikiem 4 specjalizacji z zakresu chirurgii klatki piersiowej. 4-krotnie wchodziłem w skład komisji egzaminu praktycznego z torakochirurgii. Byłem promotorem 2 prac magisterskich i recenzentem 4 kolejnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Byłem opiekunem 1 pracy licencjackiej.

Dr n.med.Marek Marciniak